OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Plan pracy - świetlica

Program działalności opiekuńczo-wychowawczej 
i edukacyjno-profilaktycznej świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej w KrasiejowieOPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 1. STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASIEJOWIE
 2. PLANU PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

V. Reguły i zasady pracy z grupą

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
  • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
  • korzystania z organizowanych form dożywiania.
 2. Uczeń w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  • systematycznego udział w zajęciach,
  • usprawiedliwienia swojej nieobecności,
  • nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, dbania o porządek i wystrój świetlicy,
  • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych
  • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  • przestrzegania reguł zachowania w świetlicy.
 3. Nagrody i wyróżnienia.
  • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
  • pochwała przekazana rodzicom, opiekunom,
  • pochwała przekazana wychowawcy klasy,
  • drobny upominek.
 4. Kary.
  • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
  • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
  • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
  • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 5. Wychowawca świetlicy:
 • życzliwie traktuje ucznia - gotowość do niesienia mu pomocy i opieki,
 • interesuje się osobistymi sprawami uczniów,
 • indywidualnie traktuje uczniów, uwzględnianie możliwości, rozpoznaje jego potrzeby,
 • szanuje godności osobistą - odnosi się z szacunkiem do ucznia, uznaje jego cechy i wartości, szanuje jego tajemnice a także chroni dobre imię ucznia,
 • jest samokrytyczny – gotowy do przyznania się do błędu, pomyłki lub niewłaściwej decyzji,
 • sprawiedliwe traktuje dzieci, a zwłaszcza kieruje się zasadą równej miary,
 • systematycznie zajmuje się dziećmi,
 • maksymalnie kompensuje braki i częściowe deficyty w życiu dziecka.

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"
Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 • Data aktualizacji: 2021-01-16 20:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 952 796