Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

     1.       Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych  w Szkole Podstawowej w Krasiejowie jest Dyrektor Szkoły.

     2.       Z Administratorem - można kontaktować się pisemnie na adres siedziby
w Krasiejowie przy ul. Szkolnej 5 lub poprzez adres email:
dyrektor@spkrasiejow.ozimek.pl

     3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
w osobie Joanny Bachłaj, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:
iodjb@ugim.ozimek.pl, tel. 774622839  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

     4.       Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji  procesu zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Krasiejowie, który wynika
z zawartych umów z pracownikami Szkoły.

     5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

     6.       Dane osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Krasiejowie  mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym (takim jak np. ZUS, właściwy urząd skarbowy) w celu spełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej.

     7.       Dane osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Krasiejowiemogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą swoje usługi na rzecz Szkoły, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

     8.       Dane osobowe dzieci oraz rodziców będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Krasiejowie  oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

     9.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2.       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3.        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

¾    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

¾    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

¾    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

¾    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

¾    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  w przypadku, gdy:

¾    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

¾    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

¾    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

¾    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
  są następujące przesłanki:

¾    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

¾    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,   

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

¾    zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

¾    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

          10.     Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Organem właściwym dla w/w skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   11.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem podjęcia zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Krasiejowie. Administrator danych osobowych ma w szczególności prawo żądać od pracowników podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 917
ze zm.).

   12.     Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry