NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

J. NIEMIECKIEGO

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r  poz. 1943 z późn. zm.) szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. Nauka ta jest prowadzona na wniosek rodziców.

 

Aktem wykonawczym do wyżej wymienionego art. jest Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2017 r. poz. 1627 w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

1. Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców – zał. nr 1.

2. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września .

3. Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocje do następnej klasy).

4. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej.

5. Oświadczenie składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego – zał. nr 2.

 

Nauka języka mniejszości prowadzona jest w formie dodatkowych zajęć.

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry