Realizacja projektu „Aktywna tablica” rozpoczęła się szkoleniem prowadzonym przez firmę instalującą monitor. W szkoleniu wzięła udział Pani Dyrektor Katarzyna Sokołowska - Kolanek i koordynator projektu Bogusława Wieczorek. Celem szkolenia było przedstawienie zasad eksploatacji monitora, poznanie podstawowych funkcji oprogramowania, zapoznanie z możliwościami edukacyjnego zastosowania go , oraz tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem zasobów internetowych, oprogramowania monitora, programów edukacyjnych, multimediów.

SZKOLENIA

Przed przystąpieniem do projektu „Aktywna tablica” nauczyciele ukończyli interaktywny , sześciomodułowy kurs e-learningowy „Aktywna edukacja” zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem  programu było podniesienie jakości nauczania i uczenia się przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz współtworzenie międzyszkolnych sieci wymiany doświadczeń.

Listopad /grudzień -Julita Matuszewska - szkolenie “Poprawa kompetencji pracowników szkoły i uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa .Na szkoleniu tym nauczycielka uzyskała certyfikat Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

Rok szkolny 2017/2018 - wszyscy nauczyciele brali udział w całorocznym projekcie”Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

 

1. Na  szkolnego e-koordynatora  do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK  w Szkole Podstawowej w Krasiejowie wyznaczono Bogusławę Wieczorek –nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

2.  Do wspierania  dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły powołano  Nauczycielski Zespół Samokształceniowy w skład, którego wchodzą następujący nauczyciele szkoły:

-  Julita Matuszewska

-  Barbara Kowalczyk – Stasiuk

-  Bogusława Wieczorek

27.12.2017 r – odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie korzystania z monitora interaktywnego i jego możliwości. Szkolenie przeprowadzone zostało przez dyrektora szkoły K.Sokołowską – Kolanek i koordynatora projektu B.Wieczorek.

 

SPOTKANIE PIERWSZE

28.12.2017 r odbyło się spotkanie dyrektora , nauczycieli i koordynatora działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Przebieg spotkania:

1. Wymiana kontaktów do współpracy.

2. Określenie harmonogramu korzystania z monitora.

3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracy w międzyszkolnej sieci szkół   ZS Ozimek-- SP Krasiejów (dobre praktyki).

4. Wymiana informacji na temat kompetencji.

W ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli odbyły się jeszcze 2 spotkania.

Brali w nich udział nauczyciele  Zespołu Szkół w Ozimku i Szkoły Podstawowej w

Krasiejowie.

SPOTKANIE DRUGIE

09.02.2018 r

W spotkaniu uczestniczyli : dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiejowie - Katarzyna

Sokołowska – Kolanek oraz nauczyciele SP Krasiejów i ZS Ozimek.

Przebieg spotkania:

  • Omówienie zrealizowanych do chwili obecnej działań w ramach programu „Aktywna Tablica”.

  • Określenie organizacji  lekcji otwartych (przedmiot, terminy, tematy zajęć).

  • Omówienie doświadczeń, ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

SPOTKANIE TRZECIE

04.05.2018 r

W spotkaniu uczestniczyli : dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiejowie - Katarzyna

Sokołowska – Kolanek oraz nauczyciele SP Krasiejów i ZS Ozimek.

Przebieg spotkania:

1. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.

2. Analiza osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami  w sieci.

3. Ocena głównych aspektów funkcjonowania sieci w wymiarze działań i celów.

 

LEKCJE OTWARTE

W ramach projektu "Aktywna tablica", by popularyzować nowoczesne technologie, w

naszej szkole zorganizowano lekcje otwarte dla wszystkich nauczycieli w ramach

„Międzyszkolnej Sieci Współpracy".

WYKAZ LEKCJI OTWARTYCH :

28.02.2018 r – temat :” Rozwiązywanie i układanie zadań z wykorzystaniem monitora dotykowego„ - kl. III prowadzący –Bogusława Wieczorek.

– temat :” W  krainie ortografii wyrazy z „rz” i „ż”.-ćwiczenia z wykorzystaniem monitora dotykowego – kl.III prowadzący – Katarzyna Sokołowska - Kolanek

Efekty osiągnięte w szkole po jednym semestrze korzystania z monitora interaktywnego

- treści kształcenia są prezentowane w interesujący i  wielozmysłowy sposób;

- nieograniczone są możliwości prezentacyjne;

- formy nauczania dostosowano do potrzeb edukacyjnych uczniów;

- nauczanie oparte jest na kluczowych elementach skutecznego uczenia się, a mianowicie:  widzenie, słyszenie, mówienie, działanie;

- zwiększył się poziom zapamiętywania oraz rozumienia prezentowanego materiału nauczania;

- zwiększyła się motywacja i zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli;

- rozwinęła się kreatywność nauczających i nauczanych;

- lekcje stały się ciekawsze i dynamiczniejsze;

- dla nauczycieli materiał lekcyjny może być wykorzystywany wielokrotnie dzięki czemu ogranicza się czas potrzebny na przygotowanie lekcji:

- nawiązała się lepsza współpraca nauczycieli oraz nauczycieli z uczniami, którzy oczekują zastosowania nowoczesnych technologii w szkole.

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry