Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego oraz karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej w Krasiejowie


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)


I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł. 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. 
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


III. Zasady wydawania duplikatu karty rowerowej

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię)
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


IV. Powyższe opłaty należy wnosić .

 1. W kasie UGiM Ozimek lub 
 2. Na konto UGiM w BS Leśnica o/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.


Wprowadzono zarządzeniem dyrektora 3/10/11 z dnia 19.10.2010 r.

Załącznik 1 - legitymacja szkolna

Załącznik 2 - świadectwo

Załącznik 3 - karta rowerowa

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry