Indywidualizacja Szansą na Lepszy Start

INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA LEPSZY START

Indywidualizacja szansą na lepszy start

„człowiek – najlepsza inwestycja” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel główny projektu: 

 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w 100% szkół podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu

Cele szczegółowe projektu:

 • Zaspokojenie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów 247 (K 107, M 140) w 8 szkołach podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu

 • Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne do końca trwania projektu

Uczestnicy projektu:

 • W projekcie biorą udział uczniowie klas I-III

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzący: Barbara Kowalczyk - Stasiuk

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzący: Bogusława Wieczorek

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - prowadzący: Kazimierz Bul

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - prowadzący: Dorota Serafin                                                                                             Tak pracowaliśmy  na zajęciach - Doskonaliliśmy technikę czytania i pisania i rozwijaliśmy nasze zainteresowania:

DSC05133
 • Data aktualizacji: 2021-04-09 10:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 001 921