INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA LEPSZY START

„człowiek – najlepsza inwestycja” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel główny projektu: 

  • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w 100% szkół podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu

Cele szczegółowe projektu:

  • Zaspokojenie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów 247 (K 107, M 140) w 8 szkołach podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu

  • Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne do końca trwania projektu

Uczestnicy projektu:

  • W projekcie biorą udział uczniowie klas I-III

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzący: Barbara Kowalczyk - Stasiuk

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzący: Bogusława Wieczorek

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - prowadzący: Kazimierz Bul

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - prowadzący: Dorota Serafin                                                                                             Tak pracowaliśmy  na zajęciach - Doskonaliliśmy technikę czytania i pisania i rozwijaliśmy nasze zainteresowania:

Galeria

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry