Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego

w Krasiejowie

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W  szkole obowiązują następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr świadectw,
 • Rejestr legitymacji,
 • Rejestr kart rowerowych,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr pieczątek,
 • Rejestr znaczków
 • Rejestr wypadków uczniów,
 • Rejestr wypadków w pracy,
 • Rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego,
 • Rejestr wydawanych legitymacji służbowych nauczycieli,
 • Rejestr pracowników pedagogicznych,
 • Rejestr pracowników niepedagogicznych,
 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci,
 • Księga absolwentów,
 • Książka kontroli,

W archiwum przechowuje się:

 •  arkusze ocen,
 •  dzienniki lekcyjne,
 •  dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 •  protokóły posiedzeń rad pedagogicznych,
 •  listy płac,
 •  zasiłki chorobowe,
 •  dokumenty księgowe,
 •  akta osobowe,
 •  rozliczenie czasu pracy,
 •  dokumentację funduszu socjalnego,

Informacje zawarte w prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60)- Dział VII – tajemnica skarbowa,
 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.),
 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

 


 

 

 do góry