OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOŹNEGO/WOŹNEJ

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Krasiejowie przy ulicy Szkolnej 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

WOŹNY/WOŹNA     (w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat).

1. Wymagania niezbędne:

-       wykształcenie co najmniej zawodowe

-       umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-       stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/ woźna

 2. Wymagania dodatkowe:

-       doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,

-       umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, 

-       umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

-       odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,

-       przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

-       sumienność i punktualność.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     otwieranie i zamykanie budynku szkoły,

b)    systematyczne sprawdzanie urządzeń sanitarnych i hydraulicznych na terenie szkoły i zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi,

c)     pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły pilnując , aby na teren szkoły nie wchodziły osoby postronne,

d)    dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły( odśnieżanie schodów,chodnika prowadzącego do szkoły                                i chodnika wzdłuż posesji przy ulicy Szkolnej, posypywanie w razie potrzeby piaskiem),

e)     piecza nad porządkiem w pomieszczeniach szatni uczniowskiej,

f)      sprzątanie codzienne wyznaczonych rejonów w szkole,

g)     utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć,

h)    wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły ,

i)     dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,

j)       wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz sezonowa pielęgnacja terenów zielonych i rabat,

k)    współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,

l)       wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 4. Wymagane dokumenty:

a)     podanie o przyjęcie do pracy,

b)    Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

d)    kwestionariusz osobowy

e)     oświadczenie kandydata o niekaralności,

f)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

g)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko WOŹNY/ WOŹNA" osobiście  do Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, ul. Szkolna 5, (sekretariat)            lub przesłać  listownie na adres:

Szkoła Podstawowa im Władysława Broniewskiego w Krasiejowie,                 

 Krasiejów ul. Szkolna 5,  46-040 Ozimek

w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku  do godz.13.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Szkołę Podstawową w Krasiejowie                                    ( data wpływu do SP Krasiejów).

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

6.  Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły oraz na tablicy informacyjnej mieszczącej się przy sekretariacie szkoły.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiejowie

Katarzyna Sokołowska - Kolanek

 

 

 

Krasiejów 01-12-2017

Załączniki:
 do góry