OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KRASIEJOWIE

Dyrektor szkoły, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na sekretarza szkoły została wybrana Pani Patrycja Hilla zam. w Ozimku

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Patrycja Hilla spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KRASIEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

Nabór dotyczy zatrudnienia: od 01 marca 2024 r.  na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

 • Stanowisko pracy: 

Sekretarz Szkoły

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie, 46-040 Ozimek, Krasiejów ul. Szkolna 5                                                                     Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin  dziennie. 

 • Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy.
 6. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego, procedur administracyjnych,
 7. Znajomość: aktów prawnych dotyczących przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie  systemu MS Office (Word, Excel). i urządzeń biurowych.

Uwaga:Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną zaproszone do  rozmowy kwalifikacyjnej

III. Wymagania dodatkowe: 

 1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:,  m.in. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, Ustawa Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy oraz znajomość innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku
 2. Wysokie kompetencje społeczne w relacjach ze wszystkimi podmiotami szkoły 
 3. Prawo jazdy kategorii B, 
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu, 
 5. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 6. Samodzielność, dokładność, rzetelność, 
 7. Odpowiedzialność, komunikatywność, 
 8. Wysoka kultura osobista. 
 9. Znajomość specyfiki placówki i potrzeb uczniów.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • Prowadzenie sekretariatu szkoły, w tym: 

 1. Obsługa urządzeń biurowych (telefonu, kserokopiarki) oraz obsługa poczty elektronicznej, 
 2.  Udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły;
 3.  Kserowanie materiałów na polecenie dyrektora szkoły;
 4.   Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie księgi korespondencji; 
 5. Organizowanie spotkań dyrektora szkoły z interesantami: 
 6. Zamawianie materiałów biurowych, oraz składanie innych zamówień wskazanych przez dyrektora szkoły w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły;
 7.  Przygotowanie pism na polecenie dyrektora szkoły; 
 8.  Przygotowanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru  pedagogicznego; 
 9.  Stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 
 10.  Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich nauczycieli i pracowników oraz listy obecności  w pracy pracowników niepedagogicznych; 
 11. Zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych

i wykorzystywanych danych osobowych oraz właściwe przechowywanie pieczęci

urzędowych,

 1. Organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący

ochronę baz danych,

 1. Właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,

wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,

 1. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej,
 2. Prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi,
 3. Współpraca z dyrekcją szkoły we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki, a szczególnie w zakresie:
 1. a) prowadzenie platformy Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 2. b) prowadzenia księgi uczniów,

c)prowadzenia księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i

podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontroli wykonywania tego obowiązku,

 1. d) opracowania sprawozdawczości statystycznej,
 2. e) prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
 3. f)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt

osobowych pracowników

 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z potrzeb szkoły.
 1. Prowadzenie spraw uczniowskich, w tym: 
 1. Wydawanie i aktualizowanie legitymacji szkolnych;
 2. Obsługa organizacyjna zapisów / rekrutacji do klas pierwszych, w tym przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów, sporządzanie list  kandydatów i uczniów przyjętych, protokołów komisji rekrutacyjnej; 
 3. Wspomaganie organizacyjne sprawdzianu klas ósmych; 
 4. Wydawanie dokumentów uczniów rodzicom, przygotowywanie zaświadczeń; 
 1. Obowiązki związane z gospodarką materiałowo – magazynową: 
 1.  Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, opisywanie rachunków; 
 2.  Przechowywanie rachunków; 
 3.  Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku szkoły;
 4.   Prowadzenie składnicy akt
 1. Informacja o warunkach pracy:
 1.  Zmienne tempo pracy,
 2. Praca głównie wewnątrz budynku,
 3.  Bezpośrednie kontakty z interesantami oraz uczniami szkoły.
 4.  Dostarczanie dokumentów do UGiM w Ozimku oraz do GZO w Ozimku
 1. Wskaźnik niepełnosprawności. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie informuje, że w miesiącu grudniu 2023r.  wskaźnik zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Krasiejowie osób niepełnosprawnych, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%. 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 1. List motywacyjny z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
 2.  Życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem,  
 5.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),  
 6.  Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy  obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach  samorządowych,  
 7. Oświadczenia o: 
 1. a) pełnej zdolności do czynności prawnych,  
 2. b) korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
 3. c) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat  wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest  przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego, 
 4. d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do  pobrania) 
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - poświadczone przez kandydata za  zgodność z oryginałem,  
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

VII. Termin składania dokumentów. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Szkoły w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie” w terminie do dnia 14 lutego 2024r. do godz. 1400w sekretariacie Szkoły lub za pośrednictwem poczty na adres:46-040 Ozimek  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Krasiejowie ul. Szkolna 5 (liczy się data wpływu do Szkoły). Dokumenty złożone po wyżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. Dodatkowe informacje: 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasiejowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie wskazanego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Krasiejów, dnia 31 stycznia 2024 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wolne stanowisko: referent ds. administracji 1 etat pełny wymiar czasu pracy
Data rozpoczęcia pracy: 1 września 2023 r.
Opis stanowiska:
I. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie
wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych
2. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu
szkoły poprzez:
- przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
- gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje
i inne),
- zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych
i wykorzystywanych danych osobowych oraz właściwe przechowywanie pieczęci
urzędowych,
- organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący
ochronę baz danych,
- właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,
wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,
- przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej,
- prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi,
- organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji i przesyłek pocztowych,
- obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów
komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (np. "sekretariat uczniowski",
edytor tekstów),
- obsługa kserokopiarki i faksu,
- przygotowywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, służbowych, duplikatów
świadectw, zaświadczeń itp.
3. Współpraca z dyrekcją szkoły we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania placówki, a szczególnie w zakresie:
- prowadzenie platformy Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
- prowadzenia księgi uczniów,
- prowadzenia księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i
podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontroli wykonywania tego obowiązku,
- opracowania sprawozdawczości statystycznej,
- prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników
4. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami
nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych
przez niego obowiązków.
5. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych,
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.
6. Referent ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych
przez siebie decyzji.
7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły,
wynikających z potrzeb placówki.
II. Zakres uprawnień:
1. Samodzielny referent ma prawo do:
- wnioskowania we wszystkich sprawach, wynikających z funkcjonowania placówki,
- reprezentowania na zewnątrz interesów szkoły w sprawach wynikających z zakresu
czynności.
Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym
umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku referenta;
2. Udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
3. Umiejętność pracy w programach Microsoft Office, Vulcan, Nabór, SIO
4. Predyspozycje osobowościowe: kultura osobista, komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
łatwość nawiązywania kontaktów, dyskrecja, lojalność, obowiązkowość,
odporność na stres,samodzielność, systematyczność, terminowość,
5. Znajomość specyfiki placówki i potrzeb uczniów.
Informacja o warunkach pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze komputerowym powyżej
4 godzin dziennie oraz inne urządzenia biurowe (drukarka/ kserokopiarka/
niszczarka do dokumentów/ telefon, laminarka, skaner),
2. Zmienne tempo pracy,
3. Praca głównie wewnątrz budynku,
4. Bezpośrednie kontakty z interesantami oraz uczniami szkoły.
5. Dostarczanie dokumentów do UGiM w Ozimku
Wymagane dokumenty:
1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,
aktualne zaświadczenia),
6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
10.Oświadczenie kandydata z niżej wskazanym zapisem „ Oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Szkołę Podstawową im.
Władysława Broniewskiego w Krasiejowie
11. Zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do
zatrudnienia na stanowisku referenta ds. administracji
Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone
klauzulą:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2019, poz.1781).
- Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282).
- Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko –
Referent ds. administracji w Szkole Podstawowej im.Władysława
Broniewskiego w Krasiejowie” należy składać osobiście lub przesyłać na
adres:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie
ul.Szkolna 5 Krasiejów 46-040 Ozimek
w terminie do dnia: 08 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania
przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Szkoły uważa się
datę otrzymania tych dokumentów przez Szkołę datę wpływu do Szkoły.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i
podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie
szkoły dnia 11 sierpnia 2023 r.
Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z
prowadzoną rekrutacją w Szkole Podstawowej w Krasiejowie jest Dyrektor Szkoły.
2.Z administratorem Dyrektorem Szkoły można skontaktować się pisemnie
na adres ul.Szkolna 5 Krasiejów, 46-040 Ozimek lub poprzez adres
email: info@spkrasiejow.ozimek.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww. stanowisko.
Nauczyciel zastępujący Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krasiejowie w trakcie jego
nieobecności: Danuta Jaskulska

 do góry