Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-11-26 04:52:46

Plan pracy - świetlica

Program działalności opiekuńczo-wychowawczej 
i edukacyjno-profilaktycznej świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej w KrasiejowieOPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 1. STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASIEJOWIE
 2. PLANU PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

II. Cel główny i cele szczegółowe

Celem głównym pracy świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej i rozwijania zainteresowań oraz zaspakajanie potrzeb rozwojowych dziecka.

Cele szczegółowe działalności świetlicy: 

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki stałej lub doraźnej po zajęciach lekcyjnych oraz w czasie oczekiwania na zajęcia dodatkowe 
 2. Dbanie o wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 3. Pomoc uczniom mającym trudności edukacyjne
 4. Respektowanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka przejawiających się w różnych aspektach jego działalności (zabawa, wypoczynek, zainteresowania).
 5. Zaspokojenie potrzeb uczniów:
  • bezpieczeństwa, 
  • kontaktów społecznych,
  • samorealizacji (poznawcza),
  • uznania, sukcesu,
  • aktywności własnej,
  • potrzeby ruchu.
 6. Zapewnienie warunków do odpoczynku, relaksu, dbałości o higieniczny i zdrowy styl życia.
 7. Zapewnienie warunków do właściwego rozwoju społecznego, moralnego i emocjonalnego.
 8. Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dialogu oraz dochodzenia do kompromisu, kształtowanie zachowań asertywnych i odrzucanie postaw niewłaściwych społecznie.
 9. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, oceniane zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 10. Podejmowanie działań kompensacyjnych czyli wyrównanie braków w rozwoju społecznym, emocjonalnym .i fizycznym.
 11. Zapewnienie warunków do rozwoju intelektualnego i kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie kreatywności dzieci i ich inwencji twórczej.
 12. Wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu lokalnego oraz szacunku do dziedzictwa kulturowego.
 13. Uczenie właściwych zwyczajów, obyczajów i zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym
 14. Przygotowywanie do życia we współczesnym świecie, wypełniania ról społecznych, kształtowanie świadomości europejskiej oraz właściwego korzystania ze zdobyczy nauki i techniki
 15. Zachęcanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury
 16. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją środowiska, podejmowanie działań proekologicznych .
 17. Budowanie systemu uniwersalnych wartości: dobro, prawda, miłość, przyjaźń, piękno.
 18. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku dla pracy innych i swojej.