Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2021-01-25 11:14:12

Plan pracy - świetlica

Program działalności opiekuńczo-wychowawczej 
i edukacyjno-profilaktycznej świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej w KrasiejowieOPRACOWANY NA PODSTAWIE:

  1. STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASIEJOWIE
  2. PLANU PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

I. Wstęp

Szkoła umożliwia rodzicom przekazanie dzieci pod opiekę świetlicy podczas ich nieobecności w domu spowodowanej pracą zawodową oraz sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły.


Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Do zadań należy również zapewnienie opieki w drodze do przystanku autobusowego ze szkoły dzieciom dojeżdżającym z Krzyżowej Doliny. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom podczas spożywania przez nich gorącego posiłku.


Świetlica szkolna zajmuje jedno specjalnie do tego celu wyodrębnione pomieszczenie w miarę możliwości szkoły wyposażone stosownie do charakteru zająć w niej prowadzonych.
W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń. Zajęcia sportowe odbywają się na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.


Program został przygotowany do pracy z grupą wychowawczą w czasie zabaw i zajęć dowolnych spontanicznie podejmowanych przez dzieci jaki i w czasie zajęć kierowanych i zorganizowanych przez wychowawcę.