Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-22 20:02:50

Indywidualizacja Szansą na Lepszy Start

INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA LEPSZY START

Indywidualizacja szansą na lepszy start

„człowiek – najlepsza inwestycja” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel główny projektu: 

Cele szczegółowe projektu:

Uczestnicy projektu: